Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2013.350

informacje o zmianach (10)

2013.05.29

zm.

Podla.2013.2183

§ 1

2013.09.26

zm.

Podla.2013.3380

§ 1

2014.03.15

zm.

Podla.2014.947

§ 1

2014.05.20

zm.

Podla.2014.1779

§ 1

2014.07.12

zm.

Podla.2014.2400

§ 1

2016.04.09

zm.

Podla.2016.1499

§ 1

2016.06.14

zm.

Podla.2016.2305

§ 1

2017.03.30

zm.

Podla.2017.1249

§ 1

2017.05.29

zm.

Podla.2017.2180

§ 1

2017.09.01

zm

Podla.2017.3271

§ 1

UCHWAŁA Nr XXIV/291/12

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

(Białystok, dnia 15 stycznia 2013 r.)

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.(1)) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.(2)), uchwala się co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla się:

1) uchwałę Nr XIX/204/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży,

2) uchwałę Nr XX/225/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany statutu Szpitala Wojewódzkiego imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

ZAŁĄCZNIK (3)

STATUT

Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Zakład posiada osobowość prawną.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego Zakład wykonuje Województwo Podlaskie.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest miasto Łomża.

§ 4. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn.zm.), zwanej w dalszej części statutu "Ustawą",

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1793 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

5) innych przepisów regulujących działalność samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

6) niniejszego statutu.

Rozdział 2.

CELE I ZADANIA ZAKŁADU

§ 5. 1. Celem działania Zakładu jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz promocji zdrowia.

2. Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń szpitalnych w zakresie:

a) chorób wewnętrznych i gastroenterologii,

b) kardiologii,

c) pediatrii,

d) chirurgii,

e) ginekologii i położnictwa,

f) neonatologii,

g) okulistyki,

h) laryngologii,

i) neurologii,

j) urologii,

k) onkologii i chemioterapii,

l) chorób zakaźnych,

m) chorób płuc i gruźlicy,

n) psychiatrii,

o) ortopedii i traumatologii,

p) anestezjologii i intensywnej terapii,

q) nefrologii i dializoterapii,

r) ratownictwa medycznego,

s) rehabilitacji leczniczej,

t) reumatologii,

u) endokrynologii,

2) udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie:

a) ortopedii i traumatologii

b) gastroenterologii,

c) reumatologii,

d) kardiologii,

e) chirurgii,

f) chirurgii stomatologicznej,

g) urologii,

h) laryngologii,

i) okulistyki,

j) neurologii,

k) onkologii i chemioterapii,

l) chorób zakaźnych,

m) chorób płuc i gruźlicy,

n) psychiatrii,

o) rehabilitacji leczniczej,

p) położnictwa i ginekologii,

q) anestezjologii,

r) nefrologii i dializoterapii,

s) neonatologii,

t) logopedii,

u) alergologii,

v) neurochirurgii,

w) w zakresie diagnostyki laboratoryjnej:

– biochemii klinicznej,

– hematologii i koagulologii,

– analityki ogólnej,

– immunochemii,

– toksykologii,

y) w zakresie diagnostyki mikrobiologicznej:

– bakteriologii,

– mykologii,

– w kierunku prątka gruźlicy,

– immunoserologii,

z) w zakresie diagnostyki obrazowej, tj.:

– radiologii ogólnej,

– ultrasonografii,

– mammografii,

– tomografii komputerowej,

– densytometrii,

– angiografii,

– rezonansu magnetycznego,

za) endokrynologii,

zb) chirurgii onkologicznej,

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy,

4) działalność profilaktyczna i promocja zdrowia,

5) zaopatrzenie ortopedyczne i zaopatrzenie w środki pomocnicze,

6) szkolenie i dokształcanie personelu medycznego,

7) udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (ambulatoryjnej i wyjazdowej),

8) udzielanie świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

3. Zakład realizuje zadania na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa.

4. Zakład może także wykonywać działalność gospodarczą w zakresie:

1)usług diagnostycznych,

2) udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych,

3) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i gruntów,

4) prowadzenia działalności handlowej,

5) płatnego parkingu,

6) świadczenia usług i produkcji przez komórki organizacyjne Szpitala,

7) produkcji leków,

8) sprzedaży produktów leczniczych i wyrobów medycznych w aptece ogólnodostępnej

- pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia

5. Zakład może wykonywać inne świadczenia na podstawie umów dodatkowych lub wynikających z odpowiednich przepisów.

Rozdział 3.

Organy Zakładu

§ 6. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor,

2) Rada Społeczna.

§ 7. 1. Działalnością Zakładu kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz.

2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem.

3. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców.

4. Podczas nieobecności Dyrektora Zakładem kieruje wyznaczony przez niego zastępca.

5. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora, z wyłączeniem czynności zastrzeżonych przepisami prawa do właściwości Zarządu Województwa Podlaskiego i Marszałka Województwa Podlaskiego, wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora Zakładu.

§ 8. 1. Rada Społeczna zwana dalej "Radą", jest organem inicjującym i opiniodawczym dla organów Województwa Podlaskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Zarząd Województwa Podlaskiego.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. W skład Rady wchodzą:

1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa Podlaskiego lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego, przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Podlaskiego w liczbie nieprzekraczającej 15 osób.

5. Zadania Rady określa Ustawa.

6. Zarząd Województwa Podlaskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji z pełnionej funkcji,

2) na wniosek organu, który go desygnował,

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

4) podjęcia zatrudnienia w Zakładzie.

7. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady z przyczyn, o których mowa w ust. 6 pkt 3 występuje Przewodniczący Rady.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowanie uchwał określa Regulamin Rady.

9. Koszty działalności Rady pokrywane są ze środków Zakładu.

10. Obsługę techniczno-administracyjną Rady zapewnia Dział Organizacji i Świadczeń Medycznych.

11. W szpitalu funkcjonuje Rada Ordynatorów, która jest organem opiniodawczym i doradczym Dyrektora. Rada Ordynatorów działa na podstawie zatwierdzonego przez Dyrektora szpitala oraz przyjętego przez Radę regulaminu.

Rozdział 4.

Struktura organizacyjna Zakładu

§ 9. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1) przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej,

2) komórki organizacyjne działalności niemedycznej,

3) samodzielne stanowiska pracy.

§ 10. W Zakładzie wyodrębnia się następujące zakłady lecznicze:

1) Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

a) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej,

b) Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży,

c) Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki,

d) Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Endokrynologii i Diabetologii

da) Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej,

e) Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej,

ea) Pracownia Kardioangiografii,

eb) Pracownia Elektrofizjologii,

ec) Pracownia Hemodynamiki i Radiologii Zabiegowej,

f) Oddział Chirurgiczny z Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej i Naczyniowej,

g) Oddział Ortopedyczno-Urazowy,

h) Oddział Neurologiczny

– Pracownia EMG

i) Pododdział Udarowy,

j) Oddział Psychiatryczny,

k) Oddział Urologiczny,

– Pracownia Endoskopii Urologicznej,

– Pracownia ESWL,

l) Oddział Rehabilitacyjny,

m) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,

n) Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Obserwacyjno- Zakaźnym Dziecięcym,

o) Oddział Dziecięcy,

p) Oddział Okulistyczny,

– Pracownia Angiografii,

q) Oddział Laryngologiczny,

r) Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy,

– Pracownia Bronchoskopii,

s) Oddział Nefrologiczny,

t) Pododdział Onkologii,

u) Blok Operacyjny z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej,

v) Szpitalny Oddział Ratunkowy,

– Izba Przyjęć,

– (skreślone),

w) Apteka Szpitalna:

– Pracownia cytostatyków,

– Pracownia leku jałowego,

– pracownia płynów infuzyjnych,

y) Dział Higieny Szpitalnej,

z) Zakład Diagnostyki Obrazowej:

– Pracownia Radiologii Ogólnej nr 1,

– (skreślone),

– Pracownia Ultrasonografii nr 1,

– Pracownia Ultrasonografii i Biopsji,

– Pracownia Tomografii Komputerowej,

– Pracownia Mammografii,

– Pracownia Densytometrii,

– Pracownia Rezonansu Magnetycznego,

za) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:

– Pracownia Biochemii Klinicznej,

– Pracownia Hematologii i Koagulologii,

– Pracownia Analityki Ogólnej,

– Pracownia Immunochemii i Elektrolitów,

– Pracownia Toksykologii i Kontroli Jakości Badań,

– Pracownia Dyżurowa,

– Pracownia Pobrań Materiału do Analiz,

– (skreślone),

zb) Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej:

– Pracownia Bakteriologiczna,

– Pracownia Mykologiczna,

– Pracownia Immunoserologii Zakaźnej,

– Pracownia Prątka Gruźlicy,

– Pracownia Podłoży i Kontroli,

– Pracownia Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową,

zc) Stacja Dializ;

zd) Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej;

2) Zespół Lecznictwa Otwartego:

a) Zespół Poradni Specjalistycznych:

– Poradnia Anestezjologiczna,

– Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego,

– Poradnia Ginekologiczno - Położnicza,

– Poradnia Laktacyjna,

– Poradnia Neonatologiczna,

– Poradnia Endokrynologiczna,

– Poradnia Diabetologiczna,

– Poradnia Gastrologiczna,

– Poradnia Reumatologiczna,

– Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych,

– Pracownia Elektrokardiografii,

– Pracownia Testów Wysiłkowych,

– Pracownia Ultrasonokardiografii,

– Poradnia Chirurgii Ogólnej,

– Poradnia Ortopedyczna Poszpitalna,

– Poradnia Urazowo-Ortopedyczna,

– Poradnia Preluksacyjna,

– (skreślone),

– Poradnia Wad Budowy i Postawy,

– Poradnia Neurochirurgiczna,

– Poradnia Neurologiczna,

– Poradnia Neurologiczna dla Dzieci,

– Pracownia Elektroencefalografii,

– Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,

– Poradnia Urologiczna,

– Pracownia Badań Urodynamicznych i USG,

– Poradnia Rehabilitacji Leczniczej,

– Poradnia Chorób Zakaźnych,

– Poradnia Okulistyczna Ogólna,

– Poradnia Leczenia Zeza,

– (skreślone),

– Poradnia Laryngologiczna,

– Poradnia Foniatryczna,

– Poradnia Audiologiczna,

– Pracownia Diagnostyki Otolaryngologicznej,

– Poradnia Logopedyczna,

– Poradnia Chirurgii Stomatologicznej,

– Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dorosłych,

– (skreślone),

– (skreślone),

– Poradnia Onkologiczna Ogólna,

– Poradnia Ginekologii Onkologicznej,

– Poradnia Chirurgii Onkologicznej,

– Poradnia Nefrologiczna,

– Poradnia Chorób Skóry,

– Poradnia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową,

– Poradnia Medycyny Pracy,

– Gabinety diagnostyczno-zabiegowe nr 1-10,

– Poradnia Domowego Leczenia Tlenem,

– Poradnia Żywieniowa,

– Poradnia Chirurgii Naczyniowej.

b) Zespół Leczenia Ambulatoryjnego:

– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej,

– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci,

– Dział Fizjoterapii,

– Zespół Leczenia Środowiskowego,

– Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu,

– Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej,

– Szkoła Rodzenia,

– Punkt Zaopatrzenia Ortopedycznego,

– Punkt Zaopatrzenia w Środki Pomocnicze,

– Ambulatorium,

– Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa,

– Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej,

– Dział Fizjoterapii dla Dzieci,

- Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

c) skreślone.

§ 11. W Zakładzie wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne działalności pomocniczej:

1) Dział Organizacji i Świadczeń Medycznych,

2) Dział Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych,

3) Dział Służb Pracowniczych,

4) Dział Ekonomiczno-Finansowy,

5) Dział Zaopatrzenia, Transportu i Magazynów,

6) Wydział Eksploatacyjno-Techniczny:

a) Dział Utrzymania Ruchu,

b) Samodzielna Sekcja Aparatury Medycznej,

7) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

8) (skreślony),

9) Dział Żywienia,

10) Samodzielna Sekcja BHP,

11) Samodzielna Sekcja Informatyki,

12) Sekcja Planowania, Controlingu i Rachunkowości Zarządczej,

13) Apteka ogólnodostępna.

§ 12. W Zakładzie wyodrębnia się następujące samodzielne stanowiska pracy:

1) Inspektor ds. Obronności,

2) Inspektor ds. Przeciwpożarowych,

3) Radca Prawny,

4) Kapelan Szpitalny,

5) Stanowisko ds. socjalnych w opiece zdrowotnej,

6) (skreślony),

7) Pełnomocnik ds. informacji niejawnych,

8) Lekarz epidemiolog,

9) Specjalista ds. epidemiologii,

10) Inspektor ds. ochrony radiologicznej

11) Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością i akredytacji,

12) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§ 13. 1. Sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez Zakład, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

2. W regulaminie organizacyjnym, oprócz zakresu spraw określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy, określa się liczbę łóżek w oddziałach.

Rozdział 5.

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 14. 1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.

2. Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

3. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora. Plan finansowy i sprawozdanie z jego realizacji opiniuje Rada.

4. Zakład może uzyskiwać środki finansowe ze źródeł i na zadania określone w Ustawie.

5. Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

6. Zakład na koniec roku obrotowego sporządza roczne sprawozdanie finansowe.

7. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

§ 16. Zmiany w Statucie następują w trybie przewidzianym do jego nadania.

Metryka strony

Udostępniający: Szpital Wojewódzki im. Kard. St. Wyszyńskiego w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Trzaska

Data wytworzenia: 2017-10-19

Wprowadzający: Andrzej Trzaska

Data wprowadzenia: 2003-09-23

Data modyfikacji: 2017-10-19

Opublikował: Andrzej Trzaska

Data publikacji: 2003-09-23