I N F O R M A T O R

D L A   P A C J E N T Ó W

 

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży

Al. Piłsudskiego 11

18 - 404 Łomża

tel. centrala (86)4733900

e-mail: sekretariat@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią zawartych informacji:  warunki przyjęcia, prawa i obowiązki pacjenta, zasady pobytu  i wypisu ze szpitala.

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by każdy pacjent był otoczony fachową i życzliwą opieką ze strony personelu.

 

Informator dla pacjenta

Przyjęcie do szpitala

Rzeczy potrzebne podczas pobytu w szpitalu:
     

- skierowanie do szpitala - nie dotyczy przypadków pilnych

- dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

- karty informacyjne z przebytego leczenia,

- wyniki badań diagnostycznych

- adres i telefon najbliższej rodziny (opiekuna) sprawującej opiekę nad pacjentem

- piżama, szlafrok, bielizna osobista, obuwie domowe

- przybory toaletowe

- ręcznik – 2 szt.

- sztućce (widelec, łyżka, nóż, łyżeczka) + kubek

- spis leków lub leki stosowane przewlekle nie związane z obecnym pobytem w szpitalu (szpital zapewnia bezpłatne leki i wyroby medyczne konieczne do wykonania obecnego świadczenia)

- w przypadku małych dzieci stosowne ubranka, pampersy oraz ulubione zabawki 

- pacjentka po porodzie dodatkowo: podpaski, dla noworodka: pampersy i chusteczki nawilżane, ubranka. Wymienione rzeczy powinny być zapakowane do podręcznej małej torby, która powinna zmieścić się w szafce przy łóżku pacjenta.

 

W dniu przyjęcia pacjent otrzymuje kolację,  za wyjątkiem osób na diecie cukrzycowej, dzieci, pacjentów O. Psychiatrycznego, Onkologicznego, które otrzymują również obiad.

DEPOZYT /PRZECHOWYWANIE RZECZY 


     Pacjent zakwalifikowany do leczenia w oddziale szpitalnym obowiązany jest: oddać do magazynu odzież i obuwie lub oddać je rodzinie. Pacjent na czas przebywania w Szpitalu ma prawo przechowywać wartościowe rzeczy w depozycie Szpitala.  Za pieniądze i rzeczy wartościowe przechowywane w sali chorych szpital  nie ponosi odpowiedzialności. Magazyn odzieży pacjentów, przebieralnia oraz depozyt rzeczy wartościowych   znajduje się na parterze - poniżej SOR/Izby Przyjęć. Depozyt rzeczy wartościowych znajduje się także w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dla pacjentów przyjmowanych do szpitala po godzinach pracy depozytu . Magazyn odzieży pacjentów oraz depozyt czynny jest w godzinach 7.30- 15.05. Po godzinie 15 po odbiór rzeczy  należy zgłosić  się do Portierni budynek C (przy Izbie przyjęć).

Pobyt w szpitalu

Bliższych informacji na temat funkcjonowania danego oddziału udziela personel medyczny oraz znajda Państwo na tablicach informacyjnych

Informacje o stanie zdrowie
Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela tylko ordynator oddziału lub lekarz prowadzący. Po południu i w dni wolne od pracy- lekarz dyżurny.

Ramowy rozkład dnia                                                                                                   

godz. 6-8: pomiary parametrów w tym ciepłoty ciała, tętna, oddechów; pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych; wykonywanie niektórych badań diagnostycznych; toaleta pacjentów, ścielenie łóżek, zmiana bielizny osobistej i pościelowej; sprzątanie

godz. 8-9: śniadanie

godz. 8-10: obchody lekarskie, pacjenci znajdują się w salach łóżkowych

godz. 10-13: realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych; konsultacje lekarskie; inne czynności związane z funkcjonowaniem  oddziału

godz. 12-14: obiad

godz. 14-17: wypoczynek pacjentów

godz. 16-19: pomiary parametrów w tym ciepłoty ciała, tętna; realizacja zleceń lekarskich, zabiegów i badań diagnostycznych; konsultacje lekarskie; inne czynności związane z funkcjonowaniem  oddziału; obchody wieczorne lekarzy dyżurnych

godz. 17-18: kolacja

godz. 18 – 21: wykonywanie zleceń lekarskich; toalety wieczorne pacjentów; porządkowanie pomieszczeń.

godz. 21-6: cisza nocna.

Opieka duszpasterska

Kaplica znajduje się na parterze. Msze św. odbywają się codziennie, o godzinie 15.00 (poniedziałek-piątek) w sobotę i niedzielę o godzinie 11.30.  Pacjenci leżący są odwiedzani codziennie przez Kapelana. Posługi duszpasterskie są również świadczone na życzenie chorego  lub jego rodziny - po zgłoszeniu takiej potrzeby do pielęgniarki dyżurnej. Telefon do Kapelana Szpitala:600-802-258

Odwiedziny chorych

Sugerowane z uwagi na porządek udzielanych świadczeń oraz konieczność zapewnienia wypoczynku chorym godziny odwiedzin to: 14.00 – 18.00, a w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 11.00 – 18.00. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w Pododdziale Intensywnej Opieki Noworodka w godz. 12.00 – 13.00, 17.00-18.00 .

Powyższe nie dotyczy pacjentów w stanach terminalnych oraz osób sprawujących opiekę pielęgnacyjną.

Ograniczenie ze względów epidemiologicznych kontaktów pacjentów z osobami z zewnątrz może nastąpić po decyzji Dyrektora Szpitala Jeśli odwiedzającymi są dzieci to powinny pozostawać pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo. Przyprowadzając dzieci w odwiedziny do pacjentów należy brać pod uwagę wpływ jaki może wywierać na psychikę dziecka specyfika oddziału oraz zagrożenie epidemiologiczne. W sali chorych jednego pacjenta równoczasowo mogą odwiedzać 2 osoby.  Przy dziecku będącym pacjentem może przebywać osoba bliska z możliwością korzystania z noclegu (w miarę wolnych miejsc) i wyżywienia za odpłatnością wg zarządzenia dyrektora szpitala.

Obowiązki pacjenta

Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Pobytu  w Szpitalu, (dostępny w dyżurkach pielęgniarek) w szczególności:

Chory przebywający w oddziale szpitalnym winien stosować się do wszystkich zaleceń  lekarzy  i pielęgniarek. 
- Nie może przyjmować żadnych leków, ani poddawać się żadnym zabiegom bez zalecenia  lekarza leczącego.  
- Telefony komórkowe – nie powinny być używane w czasie badań, obchodów oraz w pobliżu pracującej aparatury medycznej.
- Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących w Szpitalu zasad bezpieczeństwa.  Nie wolno samowolnie dotykać, regulować: aparatury medycznej, urządzeń elektrycznych, gazowych. 
- W całym obiekcie szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu. 
- W porze obchodów lekarskich, wykonywania zabiegów, diagnostyki oraz w porze posiłków pacjent winien przebywać w sali dla siebie wyznaczonej i nie używać telefonu  komórkowego.
- W przypadku pacjentów, u których wymagane jest przestrzeganie określonej diety – produkty dostarczone pacjentowi z zewnątrz powinny być nadzorowane przez pielęgniarkę.   
- Dbać o higienę osobistą.   
- Odnosić się z kulturą i szacunkiem do personelu szpitala i innych pacjentów.

Wypis ze szpitala

następuje gdy:

1. stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w tym szpitalu

2. na żądanie pacjenta  lub jego przedstawiciela ustawowego

3. pacjent  przebywający w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin pobytu, a wypis ze szpitala nie spowoduje zagrożenia życia i zdrowia pacjenta (art. 29 ustawy o działalności  leczniczej).

Wypis pacjenta ze szpitala wraz z otrzymaniem karty informacyjnej - do godz. 12.00 (lub godzina wypisu zostanie ustalona z lekarzem wypisującym). W dniu wypisu nie przysługuje obiad – nie dotyczy osób na diecie cukrzycowej, dzieci, pacjentów O. Psychiatrycznego, Onkologicznego.

 

Usługi dodatkowe

Punkt zaopatrzenia ortopedycznego oraz w środki pomocnicze - parter budynku obok poradni ortopedycznej, tel. 864733668 w godz. 8-15.35

Kiosk Spożywczo-Przemysłowy - przy wejściu do szpitala, czynny: 7 - 19 w dni powszednie i 10 - 18 w dni świąteczne,

Bar -  przy stołówce szpitala czynny: 7.30- 19, w soboty i święta  7.30- 18

Bufet/ stołówka – czynny: 7.00- 18, w soboty i święta  7.30- 17

Fryzjer  - parter przy wejściu na stołówkę tel. 604308621

Bankomat – parter  przy wejściu do szpitala

Skrzynka pocztowa  znajduje się przy wejściu do szpitala od Al. Piłsudskiego 11

Pokoje hotelowe – tel. 864733309

Parking szpitalny – opłata stała 3 zł przy wjeździe do szpitala.

Szkoła Rodzenia na poziomie (-1) w budynku poradni specjalistycznych.

Telewizja – za opłatą 2 zł/ 0,5 godz.

 

Prawa Pacjenta                                                       Pacjent ma prawo do:

1) Świadczeń  zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej

2) Informacji o swoim stanie zdrowia

3) Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia

4) Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych

5) Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

6)  Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych

7)  Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych

8)  Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lekarza

9)  Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

10) Opieki duszpasterskiej

11) Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 

Podstawa prawna: Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Pełna treść ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępna jest w punktach pielęgniarskich oddziałów oraz rejestracjach do poradni specjalistycznych   

 

Dyrekcja Szpitala przyjmuje uwagi, wnioski, skargi od pacjentów, rodzin pacjentów i przedstawicieli ustawowych osobiście oraz pisemnie na adres szpitala lub w sekretariacie: Budynek D, Piętro II pok. 237

 

Szpital przyjazny kombatantom – tytuł przyznany w 2008r. przez Wojewodę Podlaskiego

Szpital przyjazny dziecku – tytuł nadany w 2000r przez WHO/UNICEF

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią zawartych informacji:  warunki przyjęcia, prawa i obowiązki pacjenta, zasady pobytu  i wypisu ze szpitala.

 

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, by każdy pacjent był otoczony fachową i życzliwą opieką ze strony personelu.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Trzaska

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Trzaska

Data wytworzenia: 2017-10-25

Wprowadzający: Andrzej Trzaska

Data wprowadzenia: 2016-09-23

Data modyfikacji: 2017-10-25

Opublikował: Andrzej Trzaska

Data publikacji: 2016-09-23